Yaarwerk Consultants
delen graag hun kennis

NOW

Door de gevolgen van het coronavirus is het voor jou misschien lastig om de komende tijd je personeel door te betalen. Hiervoor heeft de overheid de NOW in het leven geroepen. Dit is een noodmaatregel die ervoor zorgt dat je een tegemoetkoming krijgt voor je loonkosten.

Wat is de NOW?

NOW staat voor Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid.

Je hebt door een buitengewone gebeurtenis zoals het coronavirus minder of geen werk voor je personeel. Je kunt dan via de NOW een tegemoetkoming krijgen in je loonkosten. Hiermee kun je werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom zal zijn.

Bedrijven die tijdens drie maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen (gerekend vanaf 1 maart) een tegemoetkoming krijgen van maximaal 90% van de loonsom, naar evenredigheid van de omzetdaling.
De tegemoetkoming kan voor drie maanden worden aangevraagd met de mogelijkheid tot verlenging met 3 maanden. Voor 1 juni 2020 wordt besloten of en onder welke voorwaarden de noodmaatregel wordt verlengd.
Berekenen van het omzetverlies

Om het omzetverlies vast te stellen neem je de gemiddelde kwartaalomzet uit 2019. Dit vergelijk je vervolgens met de verwachte omzet van maart-april-mei 2020. Soms is de omzetdaling later zichtbaar. Daarom kun je ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later begint.

Als later blijkt dat het werkelijke omzetverlies anders is dan vooraf ingeschat, dan heeft dit effect op de hoogte van de toegekende subsidie. Het is daarom belangrijk dat je je administratie goed bijhoudt. Hierdoor is de berekening gebaseerd op juiste cijfers. Zo kunnen we je zo goed mogelijk helpen met het maken van de berekening.

Doorbetaling en ontslag

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming in de loonkosten is dat je je medewerkers hun reguliere salaris (voor 100%) blijft doorbetalen en dat je tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doet voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Als je in de periode tussen 18 maart en 31 mei 2020, ondanks de gestelde voorwaarden, toch een ontslagaanvraag doet bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen, krijg je te maken met een herbeoordeling door het UWV. Bij de vaststelling van de subsidie wordt dan een correctie doorgevoerd.

Als je toch iemand ontslagen hebt, dan wordt bij de definitieve vaststelling van de NOW-toekenning bepaald wat het loon was van de werknemer(s) voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt verhoogd met 50%. Dit loon, plus de vermeerdering van 50%, wordt vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom op grond waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari, zoals die bekend is bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen.

De aanvraag en uitkering

Je geeft bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag.

Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring is niet vereist voor wie een aanvraag doet voor een voorschot. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dien je vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is daarvoor wel een accountantsverklaring vereist. Hiervoor kun je contact met ons opnemen.

Vervolgens zal het UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

Overige regelingen

Er zijn meerdere regelingen voor ondernemers beschikbaar zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO), Aanvraag tegemoetkoming in schade door coronavirus voor ondernemers (TOGS) en andere regelingen.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het vaststellen of je in aanmerking komt voor de NOW of andere regelingen, dan helpen wij je graag verder! Bel ons op 010 – 313 26 06 of stuur een berichtje naar ons via je Yuki domein.

Lees ook ons blog over het uitstellen van belasting!

Heb jij recht op belastinguitstel?